ministerstwo finansow budynek

 

Komunikat Ministerstwa Finansów

W dniu 14.10.2016r., Ministerstwo Finansów zamieściło komunikat dotyczący polskiej ustawy o grach hazardowych. MF odniosło się tym samym do wydanego dzień wcześniej wyroku TSUE w sprawie C-303/15 dotyczący art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych.

 

Treść komunikatu:

13 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący art. 6 ustawy o grach hazardowych. Artykuł ten stanowi, że działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona jedynie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Rozstrzygnięcie TSUE powinno mieć znaczący wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych w kontekście stosowania art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w przypadku naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych, tj. urządzania wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych.

Wyrok TSUE w sprawie nr C-303/15 dotyczy wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. i technicznego charakteru art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

 

 

TSUFoto: rp.pl

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W wyroku TSUE stwierdził, że:

„Artykuł 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego w brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. należy interpretować w ten sposób, że przepis krajowy, taki jak ten będący przedmiotem postępowania głównego, nie wchodzi w zakres pojęcia „przepisów technicznych" w rozumieniu tej dyrektywy, podlegających obowiązkowi zgłoszenia na podstawie art. 8 ust. 1 tej samej dyrektywy, którego naruszenie jest poddane sankcji w postaci braku możliwości stosowania takiego przepisu."

Przypomnijmy, że sprawę zainicjował Sąd Okręgowy w Łodzi, który przesłał zapytanie do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

„czy przepis art. 8 ustęp 1 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U.UE.L.98.204.37 z późn. zm.) może być interpretowany w ten sposób, że brak notyfikacji przepisów uznanych za mające charakter techniczny dopuszcza możliwość zróżnicowania skutków tj. dla przepisów dotyczących swobód nie podlegających ograniczeniom przewidzianym w art. 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej brak notyfikacji skutkować powinien tym, że nie mogą być one stosowane w konkretnej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, zaś dla przepisów odnoszących się do swobód podlegających ograniczeniom z art. 36 Traktatu dopuszczalna jest ich ocena przez sąd krajowy, będący jednocześnie sądem unijnym, czy mimo nie notyfikacji są one zgodne z wymogami art. 36 Traktatu i nie podlegają sankcji braku możliwości ich stosowania.”

 

Podsumowanie

Cała sprawa dotycząca przepisów technicznych ustawy hazardowej, była niczym innym jak tylko swoistą wojną między branżą hazardową a ustawodawcą. Wyrok TSUE kończy tę batalię a tym samym zabiera ostatnią lnię obrony tym, którzy bronili się argumentem braku notyfikacji tego aktu prawnego przez KE. Jak widzimy nie była ona konieczna.

Jest to bardzo zła wiadomość, dla wszystkich przeciwników ustawy z 2009r. Tym bardziej, że na orzeczenie TSUE czekało bardzo wiele sądów orzekających w sprawach złamania zapisów ustawy. Może to zwiastować lawinę wyroków skazujących w niedalekiej przyszłości.

Na chwilę obecną Ministerstwu Finansów pozostaje tylko czekać na zakończenie procesu notyfikacji najnowszej nowelizacji ustawy hazardowej, która powinna zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017r. Będzie to dzień, w którym zostaną wreszcie uporządkowane zapisy dotyczące hazardu w Polsce.