Milenium - Bonus na Start 500zł

 

Bonusy Bukmacherskie

 

Bonus na Start 500zł

Jak otrzymać bonus?

  1. Zarejestruj się na www.milenium.pl i zaznacz opcję „chcę uzyskać bonus na Start”.
  2. Wykonaj przelew w terminie do 10 dni od daty rejestracji.
  3. W ciągu 60 dni od daty rejestracji zagraj za dwu-krotność bonusu i części wpłaty, której dotyczy bonus, a my przekażemy na Twoje konto do 500zł (bonus jest to kwota stanowiąca połowę pierwszej wpłaty).

Uwaga! Do bonusu zaliczają się kupony z minimum 3 zdarzeniami i minimalnym kursem ogólnym 2.0!

 

Regulamin

§ 1.Postanowienia ogólne.

1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży premiowej o nazwie "Bonus na START" (zwanej dalej "promocją"), organizowanej przez spółkę Wzajemne Zakłady Bukmacherskie Milenium Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 43 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.

2. Promocja obowiązuje od dnia 11.09.2013 do odwołania, o którym Spółka poinformuje na stronie internetowej www.milenium.pl.

3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na stronie internetowej www.milenium.pl w ramach programu Liga Mistrzów Milenium.

 

§ 2. Uczestnictwo w promocji.

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego konta gracza na stronie www.milenium.pl.

4. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji konta gracza zgodnie z regulaminem internetowych zakładów wzajemnych, a następnie w terminie 10 dni od dnia rejestracji konta gracza dokonały wpłaty depozytu na to konto.

5. Warunkiem udziału w promocji jest zaznaczenie podczas rejestracji i zakładania konta gracza opcji "Chcę uzyskać Bonus na START".

6. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.

 

§ 3. Zasady promocji.

1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości połowy pierwszego wpłaconego depozytu na konto gracza pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

2. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez klienta kwoty depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego klienta do kwoty 500 zł.

3. Kwota obrotu jest to kwota równa:

a) dwu-krotności sumy kwoty pierwszego wpłaconego depozytu i przyznanego bonusu - jeżeli kwota pierwszego wpłaconego depozytu nie przekracza 1000 zł

b) 3000 zł, jeżeli kwota pierwszego wpłaconego depozytu przekracza 1000 zł

4. Aby otrzymać bonus, klient musi w terminie 60 dni od dnia rejestracji konta gracza zawrzeć, jednokrotnie lub wielokrotnie, zakłady bukmacherskie przez Internet za kwotę równą kwocie obrotu lub jej części, na zakłady, w których znajdują się co najmniej 3 zdarzenia z kursem ogólnym nie mniejszym niż 2,00.

5. Po zawarciu w terminie 60 dni od dnia rejestracji konta gracza zakładów bukmacherskich przez Internet, jednokrotnie lub wielokrotnie, za kwotę równą 20% kwoty obrotu, w których znajdują się co najmniej 3 zdarzenia i kurs ogólny jest nie mniejszy niż 2,00, do konta gracza zostanie przypisana kwota stanowiąca 20% bonusu. Pozostałe 80% bonusu zostanie przypisane do konta gracza po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ust. 4.

6. Do wymaganego obrotu określonego w ust. 4 i 5 nie zostaną zaliczone zakłady, w których wystąpi przynajmniej jedna z sytuacji:

- kurs ogólny jest mniejszy niż 2,00,

- w zakładzie znajdują się mniej niż 3 zdarzenia,

- zakłady został unieważniony.

W zakładzie systemowym spełnienie tych warunków sprawdza się oddzielnie dla każdego zakładu prostego cząstkowego.

7. Kurs ogólny, o którym mowa w ust. 6, oblicza się według stanu na dzień rozliczenia zakładu, w szczególności przy obliczaniu kursu ogólnego nie bierze się kursów zdarzeń unieważnionych.

8. Unieważnienie zdarzenia nie powoduje zmniejszenia liczby zdarzeń w zakładzie.

9. Po spełnieniu przez klienta wymogów określonych w niniejszym regulaminie, w terminie 3 dni zostanie do konta gracza przypisana odpowiednia kwota bonusu.

10. Każdy klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

11. Klient nie ma możliwości przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu Liga Mistrzów Milenium.

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.milenium.pl.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.

5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.

6. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest spółka Wzajemne Zakłady Bukmacherskie Milenium Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 43.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania bonusu.

8. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej przypisanego do konta gracza klienta, który zgłasza reklamację.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

10. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.09.2013r.