eToto Bonus Powitalny 500zł

 

Bonusy Bukmacherskie

 

Bonus Powitalny 500zł

Bonus ten, to na pewno mocna strona brandu eToto.pl. Na start otrzymujemy bowiem:

  • 100% do 500 PLN, a warunki obrotu wyglądają naprawdę nieźle w porównaniu do konkurencji: 4x po kursie łącznym 2.00.

I to właśnie ten aspekt może mocno przyciągnąć klienta, mimo braku zakładów na żywo. Nazwijmy to rekompensatą.

 

Regulamin

§ 1 Definicje pojęć

1. Spółka – oznacza E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-661 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 370248, o kapitale zakładowym 2.006.000,00 PLN, NIP: 527-263-92-56.

2. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową www.etoto.pl stanowiącą własność Spółki, na której na podstawie zezwolenie wydanego przez Ministra Finansów prowadzone są zakłady wzajemne – bukmacherskie.

3. IKK – oznacza indywidualne konto Klienta zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji uczestnika na zasadach wskazanych w Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

4. Regulamin Zakładów „E-TOTO Net” – oznacza Regulamin Zakładów „E-TOTO Net” dostępny na Stronie Internetowej.

5. Regulamin Bonusu Powitalnego – oznacza niniejszym regulamin sprzedaży premiowej organizowanej przez Spółkę.

6. Klient – oznacza osobę fizyczne spełniającą wymogi Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”, która dokonała rejestracji swojego konta IKK w trackie obowiązywania Sprzedaży Premiowej objętej Regulaminem Bonusu Powitalnego.

7.Sprzedaż Premiowa – oznacza sprzedaż premiową usług Spółki dokonywaną na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Bonusu Powitalnego.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus Powitalny” jest Spółka.

2. W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. W Sprzedaży Premiowej może brać udział wyłącznie, osoba, która ukończyła 18 lat i wobec której nie został orzeczony zakaz uczestnictwa w grach hazardowych oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie Zakładów „E-TOTO Net” dokonała rejestracji IKK na Stronie Internetowej lub w punkcie prowadzonym przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów.

4. Sprzedaż Premiowa obowiązuje od dnia 13.04.2015 do odwołania. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Sprzedaży Premiowej w dowolnym czasie.

5. Udział w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolny.

6. Każdy Klient ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Bonusu Powitalnego oraz jego przestrzegania.

7. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej oznacza, że Klient zapoznał się z warunkami Regulaminu Bonusu Powitalnego oraz je akceptuje.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Sprzedaż Premiowa jest przeznaczona wyłącznie dla nowych Klientów, którzy nie posiadali wcześnie zarejestrowanego internetowego konta IKK do zawierania zakładów wzajemnych na Stronie Internetowej zgodnie z Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

2. Z promocji objętej Sprzedażą Premiową mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji, założyły internetowe konto IKK oraz w terminie 7 dni od rejestracji dokonały wpłaty depozytu pieniężnego na IKK.

3. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu o równowartości pierwszego wpłaconego depozytu pieniężnego na IKK po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Bonusu Powitalnego. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty pierwszego depozytu wysokość przeznaczonego do wypłaty bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta do kwoty 500,00 (pięćset) złotych.

4. Aby skorzystać ze Sprzedaży Premiowej i otrzymać bonus, Klient musi w terminie 60 dni od dokonania wpłaty na IKK zawrzeć zakłady wzajemne (dokonać obrotu na IKK) za kwotę odpowiadającą czterokrotności pierwszego wpłaconego depozytu na IKK.

5. Przy obliczaniu kwoty obrotu na koncie IKK wymaganej do uzyskania bonusu brane są pod uwagę zakłady spełniające następujące warunki:

a) zakłady zostały zawarte za pomocą Strony Internetowej, na kuponach zagranych i rozliczonych w terminie 60 dni od dnia dokonania wpłaty depozytu na konto IKK,

b) zakłady zostały potwierdzone kuponami o minimalnym łącznym kursie zdarzeń wynoszącym 2.00., dla których żadne ze zdarzeń nie zostało anulowane lub unieważnione na zasadach wskazanych w Regulaminie Zakładów „E-TOTO Net”. W przypadku anulowania lub unieważnienia, któregokolwiek ze zdarzeń na kuponie, taki kupon nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu obrotu na IKK dla celów otrzymania bonusu,

c) zakłady dotyczyły tylko zakładów prostych.

6. Zwroty stawek nie są wliczane do obrotu na koncie IKK.

7. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Sprzedaży Premiowej.

8. Po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w Regulaminie Bonusu Powitalnego w terminie 7 dni zostanie na IKK przypisana kwota bonusu, która może służyć do zawierania dalszych zakładów lub do wypłaty z konta IKK.

 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia objętego Zakładami „E-TOTO Net” w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu w formie elektronicznego zapisu na koncie IKK. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

4. Zażalenia dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej są przyjmowane w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem Bonusu Powitalnego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

2. Regulaminem Bonusu Powitalnego dostępny jest na Stronie Internetowej.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminem Bonusu Powitalnego. Zmiany wchodzą w życie w dacie ich publikacji na Stronie Internetowej.